در قلمرویی به نام فلسفه

اینک که پروردگار مرا قدرت اندیشیدن و تفکر را داده است از این قوه استفاده می کنم و می اندیشم از ذهنی که دارم … آری می اندیشم و اندیشه ها را بازگو می کنم …

مقالات فلسفی

جریانی به نام بیتلز
اواخر دهه 50 قرن بیستم میلادی بود که گروه موسیقی ای به نام بیتلز شکل گرفت . آنقدر بر دنیای…
هگل و تحول جهان واقعی
هگل از آن دسته اندیشمندان و فیلسوفانی است که باورمند به تحولات جهان هستی در لحظه و هر آن است…
تراژدی به سبک نیچه
ایده هایی که نیچه به سمت آن ها گرایش داشته کمال گرایانه بودند و به گونه ای ترکیبی از عقل…