دنیایی با هنر بیشتر !

هنر زبان طبیعت است . زبانی که می توان احساسات را به کمک آن منتقل داد و عشق و صلح و دوستی را در دنیا پراکند … آری هنر سرلوحه ی زندگی من است . این را از برگای پاییزی یادگرفته ام …

مقالات هنری

” جوخه آخر “

معرفی :  ” سال ۱۳۲۰ شمسی بود . در بحبوحه جنگ جهانی دوم … نازی ها به بهانه های واهی…

جریانی به نام بیتلز

اواخر دهه 50 قرن بیستم میلادی بود که گروه موسیقی ای به نام بیتلز شکل گرفت . آنقدر بر دنیای…