Adel Hajgohari

انیمیشن

رویاهای ما تجسم می شوند ! پا می گزارند به این دنیا و متولد می شوند . نامش انیمیشن است . ترکیبی از احساسات و رویا …