Adel Hajgohari

روان شناسی

ما انسان ها دارای بعد مهمی به عنوان روان هستیم . شناخت آن به ما کمک می کند تا زندگی ای بهتر داشته باشیم و به اتفاقات بهتری در زندگیمان برسیم . روان شناسی به ما یاری می کند تا دنیا را تبدیل به جای بهتری کنیم

شناخت روان

برای تقویت و تحلیل هرچیزی در دنیا باید آن را شناخت تا به مرحله بعد برسد . شناخت مقدمه و لازمه هر چیزی است و بدون شناخت جزیی نمی توان به کلی رسید و همچنین بدون شناخت کلیات نمی توان به جزییات چیزی رسید . پس بهتر است که شناخت پیدا کنیم . با شناخت هرچیزی را می توان تقویت کرد .

تحلیل روان

بعد از مرحله شناخت به مرحله تحلیل می رسیم . به عبارتی تحلیلی اگر انجام نشود نمی توان تقویت را انجام داد . تقویت مرحله ای است که بعد از شناخت و تحلیل اتفاق خواهد افتاد . باید برای شناخت هرچیزی تحلیل انجام شود .

تقویت روان

بعد از شناخت و تحلیل باید به مرحله تقویت رسید . زیرا شناخت و تحلیل خود نقاطی را برای بهتر شدن به ما نشان می دهند به عبارتی ضعف و قوت پس از شناخت و تحلیل است که اتفاق می افتد بدون آن ها نمی توان تقویت را انجام داد .

مقالات روانشناسی