” رمزی برای خوشبختی “

نام فیلسوف و نویسنده بزرگ آلن واتس را کمتر کسی شنیده است و دلیل اصلی اش را نیز این می دانم که شهرت برای اشخاصی مانند او اهمیت چندانی ندارد ! زیرا کسی به لذت و آرامش زندگی واقعی رسیده کاری به ماتریال ها ندارد … به واقع اتفاقی که زندگی اشخاص بزرگی مانند آلن…

فیسبوکتویتراینستاگرام