هگل و تحول جهان واقعی

هگل از آن دسته اندیشمندان و فیلسوفانی است که باورمند به تحولات جهان هستی در لحظه و هر آن است . به گونه ای او حرکت و تغییر را رمز پیشروی هستی می داند . ثبات از نظر او نفی شده است و به گونه ای دیگر هستی ترکیبی از وجود و عدم است و…

کانت و دنیایی از مفاهیم

قبل از آنکه درباره ایده های کانت صحبت کنم می خواهم این را بگویم که او تحت تاثیر دکارت بوده است و به هیچ صورت نمی توان دکارت را از ایده های فلسفه ی نوین حذف کرد . اما او نیز تفکرات و نگرش های خود را داشته است . مفاهیم و معنا برای او…

حافظ شیرازی در تمدن غربی

آنگه که برای اولین بار یکی از شعرهای حافظ را خواندم به خود گفتم چه اثر بزرگ و گرانبهایی و به خود گفتم که میهن ما ایران چه اسطوره هایی را در خود جای داده است . با اینحال هنوز به عظمت او پی نبرده بودم تا دست روزگار ما را به سمت آثار گوته…

فیسبوکتویتراینستاگرام