زندگی به مانند یک فیلسوف

آه . زندگی به مانند یک فیلسوف چگونه است ؟ راستش را بخواهید نمی دانم اما این را می دانم که فیلسوف فکر نمی کند که فیلسوف است . البته این را هم بگویم فلسفه باید در بطن زندگی اجرا شود و از دنیای حرف به دنیای عمل وارد شود وگرنه دانستن منطق و عمل…

فیسبوکتویتراینستاگرام