دکارت و تقویت اندیشه بشری

همان طور که قبلا هم گفته بودم تمدن بشری دارای نخبه هایی بوده است که باعث ارتقا فلسفه و اندیشه شده اند . رنه دکارت یکی از این نخبه هاست که فلسفه نوین وام دار اوست . او با تبیین اساس و اصول فلسفه برای قشر عامه مردم توانست که عقل عملی را نیز به…

فیسبوکتویتراینستاگرام