تاثیرات فلسفه بر هنر پسا رنسانس

می دانم که هنری که در آن بویی از فلسفه نباشد هرگز و ابدا ماندگار نخواهد شد . تا کی می توان از احساسات گذرا و موقت گفت و انتظار داشت که ماندگار شد ؟ احساسات هوس آلود که فکر هم نکنم به غیر از نیاز های زودگذر فایده دیگری هم داشته باشند ! آری…

فیسبوکتویتراینستاگرام