سوررئالیسم در دنیای واقعی

قرن بیستم را میتوان یکی از مهم ترین قرن ها در جنبش های ادبی شمرد . مکاتب زیادی آمدند و یا برخی مکاتب قوت گرفتند . اما این بدین معنی نبود برخی مکاتب هم نابود نشدند . مکتب فکری رئالیسم را معدود مکاتبی ادبی و هنری می توان دانست که همیشه می توانست قوی باقی…

فیسبوکتویتراینستاگرام