نیما یوشیج : زمامدار نوگرایی مدرن در ادبیات پارسی

آنگه که ادبیات پارسی دچار تکرر شده بود و نسل مدرن انگار نیازمند ادبیات نوتری به سابق بوده اند شخصی در شمال ایران به عرصه وجود برآمد و فریاد زد : من چهره ام گرفته و من قایقم نشسته به خشکی . به سوی او نگریستند و دیدند که او با شعر هایش می گرید…

فیسبوکتویتراینستاگرام