تقابل بین سنت و مدرنتیته در عصر جدید

کجایند آن احساسات قدیمی و کلاسیک و واقعی ؟! کجایند ؟! آیا محو شده اند ؟ خیر احساس و طبیعت انسان ها و تمامی موجودات زنده و جهان که یکی است تنها علم و دانش فنی گسترش پیدا کرده . آیا این باعث می شود که احساس برتری کرد بر گذشتگان ؟ آیا گذشتگان ما…

فیسبوکتویتراینستاگرام