زندگی به مانند یک فیلسوف

آه . زندگی به مانند یک فیلسوف چگونه است ؟ راستش را بخواهید نمی دانم اما این را می دانم که فیلسوف فکر نمی کند که فیلسوف است . البته این را هم بگویم فلسفه باید در بطن زندگی اجرا شود و از دنیای حرف به دنیای عمل وارد شود وگرنه دانستن منطق و عمل…

نفی غرور تنها در 5 دقیقه

5 دقیقه وقت بزار و این مقاله را بخوان ! و بعد از آن به وسعت دانش و هنرت فکر کن ! هنوزم هستند در این دنیا مکان هایی که توسط انسان کشف نشده اند و انسان خیلی کم پیش آمده که پایشان را به آن جا بگزارند . عمق اقیانوس ها کشف نشده و…

فیسبوکتویتراینستاگرام