تراژدی به سبک نیچه

ایده هایی که نیچه به سمت آن ها گرایش داشته کمال گرایانه بودند و به گونه ای ترکیبی از عقل گرایی و خرد گرایی بوده اما مادی گرایی نیز در آن تاثیر شگرفی داشته بوده است . نمی توان نکات کمال گرایانه اش را از فلسفه اش جدا کرد . به گونه ای نیچه را…

هگل و تحول جهان واقعی

هگل از آن دسته اندیشمندان و فیلسوفانی است که باورمند به تحولات جهان هستی در لحظه و هر آن است . به گونه ای او حرکت و تغییر را رمز پیشروی هستی می داند . ثبات از نظر او نفی شده است و به گونه ای دیگر هستی ترکیبی از وجود و عدم است و…

کانت و دنیایی از مفاهیم

قبل از آنکه درباره ایده های کانت صحبت کنم می خواهم این را بگویم که او تحت تاثیر دکارت بوده است و به هیچ صورت نمی توان دکارت را از ایده های فلسفه ی نوین حذف کرد . اما او نیز تفکرات و نگرش های خود را داشته است . مفاهیم و معنا برای او…

دکارت و تقویت اندیشه بشری

همان طور که قبلا هم گفته بودم تمدن بشری دارای نخبه هایی بوده است که باعث ارتقا فلسفه و اندیشه شده اند . رنه دکارت یکی از این نخبه هاست که فلسفه نوین وام دار اوست . او با تبیین اساس و اصول فلسفه برای قشر عامه مردم توانست که عقل عملی را نیز به…

فیسبوکتویتراینستاگرام