چطور شوپنهاور را درک کنیم ؟!

درک هر نوع فلسفه نیازمند شناخت فیلسوف پیشگام و پرچم دار آن فلسفه است . زمانی که شوپنهاور به دنیا آمد دنیا در حال حرکت به صنعتی شدن بود . امپراطوری انگلستان که کاملا امپریال بود انقلاب صنعتی را راه انداخته بود و درگیری های بسیاری در این جهان اتفاق افتاده بود . پس نمی…

فیسبوکتویتراینستاگرام