چطور شوپنهاور را درک کنیم ؟!

درک هر نوع فلسفه نیازمند شناخت فیلسوف پیشگام و پرچم دار آن فلسفه است . زمانی که شوپنهاور به دنیا آمد دنیا در حال حرکت به صنعتی شدن بود . امپراطوری انگلستان که کاملا امپریال بود انقلاب صنعتی را راه انداخته بود و درگیری های بسیاری در این جهان اتفاق افتاده بود . پس نمی…

نفی غرور تنها در 5 دقیقه

5 دقیقه وقت بزار و این مقاله را بخوان ! و بعد از آن به وسعت دانش و هنرت فکر کن ! هنوزم هستند در این دنیا مکان هایی که توسط انسان کشف نشده اند و انسان خیلی کم پیش آمده که پایشان را به آن جا بگزارند . عمق اقیانوس ها کشف نشده و…

فیسبوکتویتراینستاگرام