تکاملی در روش اندیشه ” قسمت دوم “

چه شب سختی بود . دیروز آنقدر پر رویا و احساسی بود که خواب شبانه را از چشمان ” اندیشه ” گرفته. روز شنبه بود . هوا آفتابی ولی هنوز مه گرفته … نگاه به ساعت می اندازد . ساعت 9 و 30 دقیقه صبح . به سرعت خود را از جایش بلند می کند…

فیسبوکتویتراینستاگرام