در قلمرویی به نام فلسفه

اینک که پروردگار مرا قدرت اندیشیدن و تفکر را داده است از این قوه استفاده می کنم و می اندیشم از ذهنی که دارم … آری می اندیشم و اندیشه ها را بازگو می کنم …

مقالات فلسفی