دنیایی با هنر بیشتر !

هنر زبان طبیعت است . زبانی که می توان احساسات را به کمک آن منتقل داد و عشق و صلح و دوستی را در دنیا پراکند … آری هنر سرلوحه ی زندگی من است . این را از برگای پاییزی یادگرفته ام …

مقالات هنری